چهارشنبه، 13 مرداد 1400
انتخاب بر اساس:
موج و انواع آنموج و انواع آن

موج و انواع آن

0 ریال
آونگ کم دامنه در حرکت نوسانیآونگ کم دامنه در حرکت نوسانی

آونگ کم دامنه در حرکت نوسانی

0 ریال
تشدید در حرکت نوسانیتشدید در حرکت نوسانی

تشدید در حرکت نوسانی

0 ریال
حرکت هماهنگ سادهحرکت هماهنگ ساده

حرکت هماهنگ ساده

0 ریال
مفاهیم اولیه تابع و مقادیر آنمفاهیم اولیه تابع و مقادیر آن

مفاهیم اولیه تابع و مقادیر آن

0 ریال
انرژی حرکت نوسانی - شماره 1انرژی حرکت نوسانی - شماره 1

انرژی حرکت نوسانی - شماره 1

0 ریال
نوسان دوره ای - دوره - بسامدنوسان دوره ای - دوره - بسامد

نوسان دوره ای - دوره - بسامد

0 ریال
کار و انرژیکار و انرژی

کار و انرژی

0 ریال