جمعه، 15 فروردین 1399

دانش آموزان قبولی در رشته های پزشکی

1) خانم دکتر محجوبه اکبری »»»»»  پزشکی ساری 

2)  خانم دکتر فاطمه اکبری »»»»»  پزشکی گرگان

3) آقای دکتر متین مقصودلو  »»»»»   پزشکی یاسوج

4) خانم دکتر نسیم ساوری   »»»»»   پزشکی گرگان