چهارشنبه، 2 خرداد 1403

دانش آموزان قبولی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی و دارو سازی 

1) خانم دکتر محجوبه اکبری »»»»»  پزشکی ساری 

2)  خانم دکتر فاطمه اکبری »»»»»  پزشکی گلستان

3) آقای دکتر متین مقصودلو  »»»»»   پزشکی یاسوج

4) خانم دکتر نسیم ساوری   »»»»»   پزشکی گرگان 

5) آقای دکتر مجتبی نووشک   »»»»»   داروسازی اصفهان

6) خانم دکتر فروغ رحیمی »»»»»   دارو سازی ساری واحد آمل 

7) خانم دکتر زهرا تازیکی  »»»»   پزشکی بیرجند

8) خانم دکتر زینب خان احمدی  »»»»   دندان پزشکی بیرجند

9) خانم دکتر زهرا نوروزی  »»»»   پزشکی گرگان 

10) خانم دکتر سارا طبرسا  »»»»   دندان پزشکی گرگان 

11)  خانم دکتر محبوبه زارعی  »»»»  پزشکی ایران 

12) آقای دکتر سید رضا حسینی  »»»»  پزشکی بابل 

******************************************************************************

دانش آموزان قبولی در رشته های پیرا پزشکی و بقیه رشته ها 

1) خانم سوگند لطفی   »»»»   کار درمانی  گلستان 

2) خانم مهسا عرب نژاد  »»»»     اتاق عمل بجنورد

3) خانم فاطمه شربتی  »»»»  اتاق عمل گرگان